उद्विहितनिर्विषलक्षण.

स्वस्थ एव मनुजोप्यहिदष्टः स्वच्छशोणितयुतक्षतयुक्तः ।
यत्क्षतं श्वयथुना परिहीनं निर्विषं भवति तद्विहिताख्यम् ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

505