मूषिकाविषलक्षण.

शुक्रोग्रा मूषिकाख्या प्रकटबहुविधा यत्र तेषां तु शुक्रां ।
स्पृष्टैर्दंतैर्नखैर्वाप्युपहतमनुजानां क्षते दुष्टरक्तम् ॥
कुर्यादुत्कर्णिकातिश्वयथुपिटकिकामण्डलग्रंथिमूर्च्छा ।
तृष्णा तीव्रज्वरादीन् त्रिविधविषमदोषोद्भवान्वेदनाढ्यान् ॥ १३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.