कीटभक्षणजन्य विषचिकित्सा.

अज्ञानात्कीटदेहानशनगुणयुतान् भक्षयित्वा मनुष्याः ।
नानारोगाननेकप्रकटतरमहोपद्रवानाप्नुवंति ॥
तेषां दूषीविषघ्नैरभिहितवरभैषज्ययोगैः प्रशांतिं ।
कुर्यादन्यान्यथार्थं निखिलविषहराण्यौषधानि ब्रवीमि ॥ १४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.