दूषीविषजन्यलक्षण.

छर्द्यरोचकतृषाज्वरदाहाश्वासकासविषमज्वर शोफो--।
न्मादमन्यदतिसारमिदं दूषीविषं प्रकुरुते जठरंच ॥ ५१ ॥
कार्श्यमन्यदथशोषमिहान्यद्वृद्धिमन्यदधिकोद्धतनिद्रा--।
ध्मानमन्यदपि तत्कुरुते शुक्लक्षयं बहुविधोग्रविकारान् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

497