बृहती, असंफलक मर्म लक्षण.

वंशस्योभयभागतस्तनयुगस्यामूलतोप्यार्जवं ।
पृष्ठेऽस्मिन् बृहतीद्वयभिहितमर्मण्यत्र रक्तस्रुते ॥
548
मृत्युः पृष्टतलोपरि त्रिकगते मर्मण्यथासाटके ?
स्यातां तत्फलके क्षतेऽपि करयोः स्वापातिशोषो नृणाम् ॥ ६४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.