अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिकालक्षण.

रोमव्याप्तमहातिकृष्णवदना नाम्नालगर्दापि सा ।
सांध्या शक्रधनुःप्रभेव रचिता रेखाभिरिंद्रायुधा ॥
वर्ज्या तीव्रविषापरेषदसिता पीता च भासा तथा ।
पुष्पैश्चित्रविधैर्विचित्रितवपुः कष्टा हि सामुद्रिका ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

573