सम्यगनुवासन व निरूहके लक्षण.

व्याधिनिग्रहमलातिविशुद्धिं स्वेंद्रियात्ममनसामपि तुष्टिम् ।
स्नेहवस्तिषु निरूहगणेष्वप्येतदेव हि सुलक्षणमुक्तम् ॥ १५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.