वमन पश्चात् कर्म.

सनस्यगण्डूषविलोचनांजनद्रवैर्विशोध्याशु शिरोबलासम् ।
उष्णांबुभिर्धौतमिहापराण्हे तं भोजयेद्यूषगणैर्यथावत् ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.