पंचमासिक मरणलक्षण.

स पांशुतोयेन सुपांशुनाप्यरं शिरस्यसाक्षादवमृद्यते स्वयं ।
सधूमनीद्दारमिहाभिवीक्ष्यते नरो विनश्यत्यथ पंचमासतः ॥ १६ ॥
708

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.