जीवशद्वकी व्युत्पत्ति

स जीवतीहेति पुनः पुनश्च वा स एव जीविष्यति जीवितः पुरा ।
ततश्च जीवोऽयमिति प्रकीर्तितो विशेषतः प्राणगणानुधारणात् ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.