प्रशास्ताप्रशस्त शरीर विचार

स्थूलःकृशश्चाप्यतिनिंदनीयौ भाराश्वयानादिषु वर्जनीयौ ।
सर्वास्ववस्थास्वपि सर्वथेष्टः सर्वात्मना मध्यमदेहयुक्तः ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.