चेष्टास्तत्र प्रवर्तन्ते लीलाद्या दश योषिताम् ।
दाक्षिण्यमार्दवप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७१ ॥

242 ताश्च सोदाहृतयो नायकप्रकाशे दर्शिताः ।

तत्र संभोगशृङ्गारे स्त्रीणां दाक्षिण्यमार्दवप्रेम्णामनुरूपा दशसंख्याश्चेष्टाः प्रवर्तन्त इत्याह तत्रेति । तर्हि ता अपीह वक्तव्याः । नेत्याह ताश्चेति ।