अस्य च पूर्वाङ्कोपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयत्नार्थानुगतानि त्रयोदशाङ्गानि भवन्ति । तान्याह—

विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनर्मणी ।
नर्मद्युतिः 219प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम् ॥ ३१ ॥
220वज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि ।
  1. ‘प्रगयणम्’ इति पाठः.

  2. A.T.A. puṣpaṃ vajram.