कथमित्याह—

तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं विद्वः ॥ ११ ॥

प्रधानभूतमितिवृत्तमाधिकारिकम्98 । यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तः । तदङ्गभूतं प्रासङ्गिकम् । यथा तत्रैव विभीषणसुग्रीवादिवृत्तान्त इति ।

  1. itivṛttam missing in N.S.P.