फलयोगमाह—

समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोचिता147 ।

यथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभात्148 चक्रवर्तित्वावाप्तिरिति ।

  1. N.S.P. yathoditā.

  2. N.S.P. -lābhacakravartitva-, etc.