तत्र स्त्रियं प्रति विशेषः—

समा हलेति प्रेष्या च हञ्जे वेश्याज्जुका तथा ॥ ७० ॥
689कुट्टिन्यत्तेत्यनुगतैः पूज्याम्बा जरती जनैः ।
विदूषकेण भवती राज्ञा चेटीति शब्द्यते ॥ ७९ ॥

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत् ।

  1. N.S.P. kuṭṭiny ambety anugataiḥ pūjyā vā jaratījanaiḥ.