तत्र शीलवती यथा—

कुलवालिआणं पेच्छह जोव्वणलाअण्णविब्भमविलासा ।
553पवसंति व्व पवसिए एंति व्व पिये घरं एत्ते ॥

कुलवालिआणं ।

कुलपालिकानां प्रेक्षध्वं यौवनलावण्यविभ्रमविलासाः ।
प्रवसन्तीव प्रोषिते आयान्तीव प्रिये गृहमायाते ॥

  1. N.S.P. pasavanti. See for a different reading H.K.A.