समाप्तं ऐषीकपर्व ॥ 2 ॥ सौप्तिकपर्व च समाप्तम् ॥ 10 ॥

अस्यानन्रं स्त्रीपर्व भविष्यति
तस्यायमाद्यः श्लोकः ।

जनमेजय उवाच ।
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः ।
धृतराष्ट्रो महाराज श्रुत्वा किमकरोन्मुने ॥