समाप्तं च मोक्षधर्मपर्व ॥ 3 ॥ शान्तिपर्व च समाप्तम् ॥ 12 ॥

अस्यानन्तरमनुशासनपर्व भविष्यति तस्मायमाद्यः श्लोकः ।

वैशंपायन उवाच ।
शरतल्पे महात्मानं शयानमपराजितम् ।
युधिष्ठिर उपागम्य प्रणिपत्येदमब्रवीत् ॥