पञ्चमः नयपरिच्छेदः ।


त्रैलोक्योदरवर्त्तिवस्तुविषयज्ञानप्रभावोदयः,

दुष्प्रापोऽष्यकलङ्कदेवसरणिः प्रा6288प्तोऽत्र पुण्योदयात् ।

स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च शतशः सो6289ऽनन्तवीर्योक्तितः,

भूयान्मे6290 नयनीतिदत्तमनसः तद्बोधसिद्धिप्रदः ॥ छ ॥

  1. प्राप्ताऽत्र आ॰, श्र॰

  2. अकलङ्कदेवसरणि ।

  3. प्रभाचन्द्रस्य ।