guṇapadārthanirūpaṇam

7.0: 94.5 atha guṇapadārthanirūpaṇam /

7.0: 94.6- rūpādīnām guṇānām sarveṣām guṇatvābhisambandho dravyāśritatvam nirguṇatvam niṣkriyatvam //

7.0: 95.3- rūparasagandhasparśaparatvāparatvagurutvadravatvasnehavegā mūrtaguṇāḥ //

7.0: 95.9- buddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnadharmādharmabhāvanāśabdā amūrtaguṇāḥ //

7.0: 95.13 saṃkhyāparimāṇapṛthaktvasamyogavibhāgā ubhayaguṇāḥ //

7.0: 95.15 samyogavibhāgadvitvadvipṛthaktvādayo'nekāśritāḥ //

7.0: 95.21 śeṣās tv ekaikadravyavṛttayaḥ //

rūparasagandhasparśasnehasāṃsiddhikadravatvabuddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnadharmādharmabhāvanāśabdā vaiśeṣikaguṇāḥ //

saṃkhyāparimāṇapṛthaktvasamyogavibhāgaparatvāparatvagurutvanaimitikadravatvavegāḥ sāmānyaguṇāḥ //

7.0: 96.11- śabdasparśarūparasagandhā bāhyaikaikendriyagrāhyāḥ //

saṃkhyāparimāṇapṛthaktvasamyogavibhāgaparatvāparatvadravatvasnehavegā dvīndriyagrāhyāḥ //

7.0: 96.19- buddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnās tv antahkaraṇagrāhyāḥ //

7.0: 98.4 gurutvadharmādharmabhāvanā hy atīndriyāḥ //

apākajarūparasagandhasparśaparimāṇaikatvaikapṛthaktvagurutvadravatvasnehavegāḥ kāraṇaguṇapūrvakāḥ //

7.0: 98.20- buddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnadharmādharmabhāvanāśabdā akāraṇaguṇapūrvakāḥ //

buddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnadharmādharmabhāvanāśabdatūlaparimāṇottarasamyoganaimittikadravatvaparatvāparatvāpākajāḥ samyogajāḥ //

7.0: 99.6 samyogavibhāgavegāḥ karmajāḥ //

7.0: 99.8 śabdottaravibhāgau vibhāgajau //

7.0: 99.11 paratvāparatvadvitvadvipṛthaktvādayo buddhyapekṣāḥ //

7.0: 99.14- rūparasagandhānuṣṇasparśaśabdaparimāṇaikatvaikapṛthaktvasnehāḥ samānajātyārambhakāḥ //

7.0: 99.22 sukhadūhkhecchādveṣaprayatnāś cāsamānajātyārambhakāḥ //

samyogavibhāgasaṃkhyāgurutvadravatvoṣṇasparśajñānadharmādharmasaṃskārāḥ samānāsamānajātyārambhakāḥ //

7.0: 100.11- buddhisukhaduhkhecchādveṣabhāvanāśabdāḥ svāśrayasamavetārambhakāḥ //

7.0: 100.16 rūparasagandhasparśaparimāṇasnehaprayatnāḥ paratrārambhakāḥ //

samyogavibhāgasaṃkhyaikapṛthaktvagurutvadravatvavegadharmādharmās tūbhayatrārambhakāḥ //

7.0: 101.3- gurutvadravatvavegaprayatnadharmādharmasamyogaviśeṣāḥ kriyāhetavaḥ //

rūparasagandhānuṣṇasparśasaṃkhyāparimāṇaikapṛthaktvasanehaśabdānām asamavāyikāraṇatvam //

7.0: 102.1- buddhisukhaduhkhecchādveṣaprayatnadharmādharmabhāvanānām nimittakāraṇatvam //

7.0: 102.4- samyogavibhāgoṣṇasparśagurutvadravatvavegānām ubhayathā kāraṇatvam //

7.0: 102.12 paratvāparatvadvitvadvipṛthaktvādīnām akāraṇatvam //

7.0: 102.16- samyogavibhāgaśabdātmaviśeṣaguṇānām pradeśavṛttitvam //

7.0: 103.8 śeṣāṇām āśrayavyāpitvam //

apākajarūparasagandhasparśaparimāṇaikatvaikapṛthaktvasāṃsiddhikadravatvagurutvasnehānām yāvaddravyabhāvitvam //

7.0: 103.15 śeṣāṇām ayāvaddravyabhāvitvam ceti //