75

dasamo āsāsao

aha ṇiaa-mahiharesu va suvela-siharesu ṇivvaḍia-vīsatthaṃ
parisaṃṭhiaṃ haammi va ahaammi vi dahamuhe pavaṃgama-seṇṇaṃ
raïṇā vi aṇacchuṇṇā vīsatthaṃ mārueṇa vi aṇāliddhā
tiasehi vi parihariā pavaṃgamehi maliā suvelucchaṅgā
riu-ṇaari tti sarosaṃ jaṇaa-suā ettha ṇivasaï tti saharisaṃ
pahuṇā laṅkāhimuhī uhaa-rasandoliā viiṇṇā diṭṭhī
to sua-rāmāgamaṇo pavaakkanta-sihareṇa jāāmariso
roseṇa galia-dhīro samaṃ suveleṇa kampio dahavaaṇo
tāva a āsaṇṇa-ṭṭhia-kaï-bala-ṇigghosa-kalusiassa bhaaaraṃ
dahavaaṇassa samosaria-pariaṇaṃ muaï diṭṭhi-vāaṃ diaso
sura-gaa-ṇihassa raïṇo kaḍḍhantassa ṇaliṇiṃ va diasa-cchāaṃ
valaï hariāla-kavilo kamala-raa-kkhaürio vva kara-pabbhāro
olugga-ppharisāṇaṃ jhijjanta-pasāriāava-ṇirāāṇaṃ
āāmijjantīṇa va jāaṃ taliṇattaṇaṃ duma-cchāāṇaṃ
dīsaï vidduma-ambaṃ sindūrāhaa-gaïnda-kumbha-cchāaṃ
mandara-dhāu-kalaṅkia-vāsuï-maṇḍala-ṇiakkalaṃ raï-bimbaṃ
maülenti disāhoā chāā-sāmalaïoaraṃ mahi-veḍhaṃ
diaso kalāvaseso siharālagga-taṇuāavā dharaṇiharā
76
attha-ṇiamba-pariṇae hiāava-raammi sura-gaammi va diase
dīsaï palhatthantaṃ vihaḍia-dhāu-siharaṃ va diṇaara-bimbaṃ
kamalāṇa diasa-vigame saṃbajjhanti galiāava-kilintāiṃ
maaranda-matta-mahuara-cala-pakkhuppusia-mahu-rasāi dalāiṃ
dīsanti do vi sarisā kaï-calaṇāiddha-mahi-raa-samakkantā
atthāanto a raī āsaṇṇa-viṇāsa-ṇippaho dahavaaṇo
addhatthamia-diṇaaro tuṅgovāsa-parisaṃṭhiāava-seso
gaaṇe mukka-mahi-alo parippavanta-taliṇo kilimmaï diaso
diaseṇa vaṇa-gaeṇa va paraṃmuhāiddha-pāavassa va raviṇo
dīsaï thora-karālo uddho mūla-ṇivaho vva kara-pabbhāro
ṇavari a diṇaara-bimbaṃ saṃjhāmaïammi ṇiaa-ruhira-ppaṅke
dahavaaṇassa bhaaaraṃ paḍhama-sira-cchea-maṇḍalaṃ va ṇiuḍḍaṃ
bhamara-bharovattāiṃ pariṇaa-kesara-paloṭṭa-raa-garuāiṃ
ravi-viraha-milantāi vi honti karālāi paṅkaāṇa dalāiṃ
avara-disā-vitthiṇṇo dīha-maūha-visama-ppahā-saṃghāo
raa-ṇibbharo vva dīsaï kāla-muha-kkhitta-diasa-kaḍḍhaṇa-maggo
uddhovaanta-bimbe veeṇa mahiṃ va diṇaarammi aïgae
ucchaliāava-ambā saṃjhā-rāa-mihiā ṇahammi ṇihittā
attha-siharammi dīsaï meru-aḍugghuṭṭha-kaṇaa-kaddama-ambo
valamāṇa-turia-ravi-raha-paḍiuṭṭhia-dhaa-vaḍo vva saṃjhā-rāo
77
viasaï dhavalāambaṃ gaa-ruhirāliddha-kesari-saḍa-cchāaṃ
pavaṇandolaṇa-caḍulaṃ saṃjhā-rajjanta-kesaraṃ kumua-vaṇaṃ
hoi apāaḍa-dīhā dara-vocchijjanta-visama-saṃjhā-rāā
odhūsaria-dasa-disā abaddha-timirā diṇāvasāṇa-cchāā
saṃjhāava-muccantaṃ jalia-pasammanta-huavaha-ṭṭhāṇa-ṇihaṃ
dūratthamia-diṇaaraṃ jāaṃ saṃvatta-sarasi-rūaṃ gaaṇaṃ
saṃjhā-rāa-tthaïā dara-saṃrūḍhandhaāra-kaa-para-bhāā
diasa-cchavi-parisese jhijjante ṇivvalanti dīvujjoā
vihaḍanta-rāa-ṇialaṃ uhaa-taḍa-ṭṭhia-milanta-diṭṭhi-raï-suhaṃ
avasaṃ cakkāa-juaṃ huṃkārāatta-jīviaṃ vochiṇṇaṃ
tāva a tamāla-kasaṇo kañcaṇa-kaḍaaṃ va bahala-saṃjhā-rāaṃ
paripelliūṇa a tamo hia-kaddama-sura-gaïnda-ṇihaso vva ṭhio
āsaṇṇammi paviralaṃ bahalaṃ thoantarammi dūrammi ghaṇaṃ
obhagga-diṭṭhi-pasaraṃ savvattha sama-ṭṭhiaṃ pi dīsaï timiraṃ
ghaṇa-viḍava-ṭṭhia-timirā timirāliddha-maïlanta-muddha-kisalaā
kisalaa-ṇisaṇṇa-kusumā kusumāmoeṇa ṇavara ṇajjanti dumā
melāvia-savva-disaṃ āsaṇṇammi vi paṇaṭṭha-ṇaaṇāloaṃ
sūeavva-mahi-alaṃ jāaṃ sūra-vaḍaṇāṇurūaṃ timiraṃ
okkhaṇḍeavva-daḍho pasaraï ukkhammiavva-bahalugghāo
78
avalambiavva-joggo sasiṇā bhettavva-saṃghao tama-ṇivaho
vahaï va mahi-ala-bhario ṇolleï va pacchao dharei va purao
pellei va pāsa-gao garuāi va uvari-saṃṭhio tama-ṇivaho
dīsaï a timira-milio kasaṇa-silā-bhiṇṇa-salila-sībhara-dhavalo
thoummillanta-diso uaantaria-taṇuo sasi-arujjoo
dīsaï jua-kkhaammi va mahi-ala-para-bhāa-sasi-arāhaa-timirā
ṇivvaḍia-dhūma-huavaha-ḍajjhanta-samudda-saṃṇihā puvva-disā
ṇavari a acchāloā uaa-giri-kkhalia-bahala-joṇhā-ṇivahā
jāā paṇaṭṭha-timirā muddha-miaṅka-paripaṇḍulā puvva-disā
ṇava-kamaloara-ambaṃ kesara-somāra-saṃgalanta-maūhaṃ
viralei samāsaṇṇaṃ ṇīsesei timiraṃ ṇa tā sasi-bimbaṃ
to uaa-sihara-miliaṃ jāaṃ uppusia-timira-dhavala-cchāaṃ
ia-hutta-ṭṭhia-sura-gaa-danta-cchea-parimaṇḍalaṃ sasi-bimbaṃ
ṇavari a sasi-ara-ṇisuḍhia-vivalāia-timira-kalusa-tārā-ṇivahaṃ
jāaṃ bahu-kusumotthaa-silā-alāāra-saṃṇihaṃ gaaṇa-alaṃ
dara-milia-canda-kiraṇā dara-dhuvvanta-timira-kkhaüriāloā
dara-pāaḍa-taṇu-viḍavā dara-baddha-cchāhi-maṇḍalā honti dumā
hoi ṇaha-laṅghaṇa-sahaṃ jāa-tthāma-kiraṇāhaükkhaa-timiraṃ
vialia-muddha-sahāaṃ jaraḍhāanta-dhavalaṃ ṇisāara-bimbaṃ
taha-parisaṃṭhia-selaṃ vitthiṇṇa-disaṃ tahujjua-ṇaï-ppavahaṃ
khantūṇa va ukkiṇṇaṃ sasiṇā tama-saṃcaaṃ puṇo vi mahi-alaṃ
79
bahalammi vi tama-ṇivahe ṇivvāleūṇa saccavia-rūvāo
aṇubandhanti sasi-arā ghettuṃ ṇa caanti pāava-cchāāo
ṇavara karālei sasī muha-parihaṭṭaṇa-samūsasanta-dala-uḍaṃ
avaḍicchiekkamekkā visaaṃ phālenti mahuara ccia kumuaṃ
pusio ṇu ṇiravasesaṃ samaaṃ thora-kara-pellio ṇu virāo
otthaïo ṇu samatto sasiṇā pīo ṇu ṇiddaaṃ tama-ṇivaho
maṃsala-cikkhilla-ṇihaṃ hattha-ggejjhaṃ va maïlia-disā-akkaṃ
khantūṇa va tama-ṇivahaṃ candujjoeṇa khaüriaṃ va ṇaha-alaṃ
bhiṇṇa-tama-duddiṇāiṃ viḍavantara-virala-paḍia-canda-karāiṃ
thoa-suhāloāiṃ paaḍanti va muddha-pallavāi vaṇāiṃ
parimalia-dduma-kusumā uahutta-disā-gaïnda-maa-ṇīsandā
ṇivviṭṭha-paṅkaa-vaṇā ovagganti kumuoarāi mahuarā
hoi ṇirāaa-lambo gavakkha-paḍio disā-gaassa va sasiṇo
kasaṇa-maṇi-kuṭṭima-ale geṇhanto sara-jalaṃ va kara-pabbhāro
dīsanti gaa-ula-ṇihe sasi-dhavala-maïnda-viddue tama-ṇivahe
bhavaṇa-cchāhi-samūhā dīhā ṇīsaria-kaddama-paa-cchāā
taṃsuṇṇamanta-bimbo jālantara-ṇiggaosaranta-maūhā
bhiṇṇa-vivarandhaāro bhagga-cchāhi-pasaro vilaggaï cando
vicchaḍḍia-cuṇṇa-ṇihā āvīaṃsua-visesiabbha-cchāā
viaḍa-gavakkhovaïā dīvujjoa-miliā kilimmaï joṇhā
pariṇāma-darummillaṃ ovatteavva-bahala-joṇhā-bhariaṃ
80
thoa-tthoa-maüliaṃ bhara-vitthāria-dalaṃ va vevaï kumuaṃ
pavaṇāampia-siharā gaoṇiattanta-viḍava-vihua-cchāā
sasi-kiraṇa-parikkhittā joṇhā-vea-vaḍiā pavanti va rukkhā
gharamaṇi-maūha-bhiṇṇo salilāhaa-bahala-candaṇa-rasa-cchāo
uddesullalia-tamo dīsaï vivara-visamo vva joṇhā-ṇivaho
vialia-ṇiaa-cchāaṃ jāaṃ joṇhā-parippavanta-miaṅkaṃ
vicchūḍhavva-maūhaṃ avibhāvia-saṇha-tāraaṃ gaaṇa-alaṃ
ṇivvaḍia-tuṅga-siharā dhavalā dīsanti diṭṭha-mahi-ala-bandhā
ṇaha-majjha-ṭṭhia-sasahara-vocchiṇṇa-cchāhi-maṇḍalā dharaṇiharā
vivaraṃ ti pariharijjaï bahala-duma-cchāhi-maṇḍalāgaa-timiraṃ
occhundaï vīsatthaṃ joṇhā-ṇivaha-bhariaṃ thalaṃ miva vivaraṃ
juggaaṃ
ia vammaha-jaggāvia-tīra-visūranta-ṇivvalia-cakkāe
jāammi maüliuppala-dukkha-pahuppanta-mahuarammi paose
vammaha-paravvasāiṃ rāmāgamaṇa-parivaḍḍhiāveāiṃ
ahilakkhanti muanti a raï-vāvāraṃ vilāsiṇī-hiaāiṃ
laddha-galantāsāaṃ āvea-vihiṇṇa-vammahullalia-suhaṃ
chiṇṇa-ghaḍijjanta-rasaṃ ṇāvajjhaï daïa-cumbaṇaṃ juvaīṇaṃ
vevaï sasaï kilimmaï saaṇe āmuaï ṇīsaho aṅgāiṃ
ṇa viṇajjaï kiṃ bhīo o maaṇa-paravvaso vilāsiṇi-sattho
piaama-vacchesu vaṇe ovaïa-disā-gaïnda-dantullihie
vevaï daṭṭhūṇa ciraṃ saṃbhāvia-samara-kāaro juaï-jaṇo
81
suraa-suhaddha-maüliaṃ bhamara-darakkanta-mālaī-maüla-ṇihaṃ
sāhaï samaruppesaṃ uppitthummilla-tāraaṃ ṇaaṇa-juaṃ
juggaaṃ
aha sasi-jaṇiāmoe maa-parivaḍḍhia-piāhisāraṇa-sokkhe
maaṇummūlia-māṇe rāa-parāhīṇa-raï-suhammi paose
valaï a dūmia-kuvio avasāia-hirisio aīi sarīraṃ
sasaï a cumbia-suhio maa-pāaḍia-hiao vilāsiṇi-sattho
rosa-pusiāharāṇaṃ daïa-balāmoli-cumbaṇa-paruṇṇāṇaṃ
ṇivvalia-maṇṇu-garuaṃ haraï parā-hutta-jampiaṃ juaīṇaṃ
ahisāraṇaṃ ṇa geṇhaï ṇa saṃṭhavei alaaṃ ṇa pucchaï dūiṃ
candāloa-paḍihao vevaï mūḍha-hiao vilāsiṇi-sattho
avamaṇṇia-rāma-kahaṃ jahā-pura-paaṭṭa-juaï-jaṇa-vāvāraṃ
sohaï raaṇiarāṇaṃ āsaṅghia-dahamuhaṃ paosāgamaṇaṃ
pia-pāsāhi ṇiatto samuhaṃ aliaṃ pi jaṃ bhaṇaï dūi-jaṇo
taṃ cia kāmiṇi-sattho dūmentiṃ pi bahuso ṇiattei kahaṃ
saaṇesu paṇaa-kalahe samuha-ṇisaṇṇa-pia-velavijjantīhiṃ
parivattiuṃ ṇa caïaṃ ṇavaraṃ ṇaaṇesu vialiaṃ bāha-jalaṃ
aṇuṇaa-khaṇa-laddha-suhe puṇo vi saṃbharia-maṇṇu-dūmia-vihale
hiae māṇavaīṇaṃ cireṇa paṇaa-garuo pasammaï roso
alaaṃ chivaï vilakkho paḍisāreï valaaṃ jamei ṇiatthaṃ
mohaṃ ālavaï sahiṃ daïāloa-ṇaḍio vilāsiṇi-sattho
82
abbhuṭṭhaṇa-turiāṇaṃ sohaï daïovaūhaṇa-virāāṇaṃ
asamatta-maṇḍaṇāṇaṃ tahea saaṇa-gamaṇaṃ vilāsavaīṇaṃ
avasāia-diṇṇa-suho sahīhi thira-diṭṭhi-ṇihua-vāria-viḍio
hittha-hiao muṇijjaï piehi alia-kuvio vilāsiṇi-sattho
saha vaḍḍhiaṃ sahiṃ miva vaḍḍhantiṃ piaamāhisāraṇa-vigghe
vārei cireṇa mao lajjaṃ vicchuhaï vammaho ccia paḍhamaṃ
sahi-aṇa-hatthāhi muhaṃ dara-raïa-visesaaṃ samakkhettūṇa
juvaīhi valia-visamaṃ appāhijjaï sasaṃbhamaṃ dūi-jaṇo
aṇṇaṃ sahi-aṇa-purao appāhento a aṇṇahā dūi-jaṇaṃ
jampaï vimukka-dhīraṃ aṇṇaṃ cia daïa-daṃsaṇe juvaï-jaṇo
kaha vi samuhāṇiaṅke kaha kaha vi valanta-cumbiovatta-muhe
dei khalantullāve ṇava-vahu-satthe visūria-raaṃ pi dhiiṃ
sāsaï vimukka-māṇo bahalubbhiṇṇa-pulaüggameṇa piāṇaṃ
purao-hutta-ṇisaṇṇo gaoṇiatta-hiao vilāsiṇi-sattho
ṇa piaï diṇṇaṃ pi muhaṃ ṇa paṇāmei aharaṃ ṇa moei balā
kaha vi paḍivajjaï raaṃ paḍhama-samāgama-paraṃmuho juvaï-jaṇo
avalambijjaü dhīraṃ ṇa a so ehii ihuggae vi paose
ia dūīhi tulijjaï paḍhamāṇia-piaamo vilāsiṇi-sattho
dei vilāsavaīṇaṃ suhe a dukkhe a pāaḍia-sabbhāvā
83
aṇavekkhia-lajjāiṃ sahi vva vīsattha-jampiāi pasaṇṇā
candujjoeṇa mao maeṇa candāavo ṇu vaḍḍhia-pasaro
dohi vi tehi ṇu maaṇo maaṇeṇa ṇu do vi te ṇiā aïbhūmiṃ
canda-areṇa paose ṇijjaï maaṇeṇa mahu-maeṇa a samaaṃ
dūraṃ dūrārūḍho juvaīṇa piesu bahu-raso aṇurāo
ia dasamo āsāsao