98

bāraho āsāsao

tāva a dara-daliuppala-paloṭṭa-dhūli-maïlanta-kalahaṃsa-ulo
jāo dara-saṃmīlia-hariāanta-kumuāaro paccūso
aruṇāamba-cchāo ṇava-salilākalusa-candimāhaa-mūlo
dhāu-kalaṅka-kkhaüro osaraï taḍo vva raaṇi-pacchima-bhāo
ṇivvaṇṇijjaï rūaṃ aruṇa-siholugga-candimammi mahi-ale
ovvatta-dhūsarāṇaṃ ṇavara calantīṇa pāava-cchāāṇaṃ
saṃmīlaï kumua-vaṇaṃ addhatthamia-galia-ppahaṃ sasi-bimbaṃ
vialaï raaṇi-cchāā aruṇāhaa-muddha-tāraā puvva-disā
dīsaï a timira-reia-pallava-amba-taruṇāruṇāhaa-mihiaṃ
visama-vihiṇṇa-maṇasilā-bhaṅga-ppharusa-maṇi-pavvaaddhaṃ va ṇahaṃ
tāva a attha-ṇiambaṃ ṇava-salilāuṇṇa-gaa-paa-cchavi-kaluso
patto aruṇuṇṇāmia-pāsallanta-gaaṇosaranto vva sasī
honti pavaṇāhaāiṃ phuḍa-mahura-vihaṃga-ṇīharanta-ruāiṃ
guñjanta-mahuarāiṃ dhua-silhā-lahua-kisalaāi vaṇāiṃ
aruṇakkanta-vialiaṃ ṇiaaṅkāṇugaa-bahala-joṇhā-bhariaṃ
attha-siharāhi paḍiaṃ ukkhaḍia-karāvalambaṇaṃ sasi-bimbaṃ
piaama-vioa-dukkhaṃ kaha vi gameūṇa jāmiṇīa pahāe
aṇudhāi paḍiruantī abbhuṭṭhāuṃ va sahaarī cakkāaṃ
99
jāaṃ samalliante abbhahiosahi-sihā-karālia-pāsaṃ
attha-siharaṃ miaṅke aṇṇamaa-paaṭṭa-canda-maṇi-ṇīsandaṃ
dūroṇaa-ṇakkhattaṃ aruṇa-sihāhaa-galatthioṇaa-joṇhaṃ
atthamaï va sasi-sahiaṃ uṭṭhei va uaa-pavvaāhi ṇaha-alaṃ
paï-lambheṇa paoso jāo diṇṇa-pphalo raï-suheṇa ṇisā
āṇia-virahukkaṇṭho galaï aṇivviṇṇa-vammaho paccūso
vīsambha-vaḍḍhia-rasaṃ aïrāa-kkhalia-sesa-saṃṭhia-rasaṇaṃ
vialia-maeṇa ṇiuṇaṃ paccūsa-raaṃ paosa-dūrabbhahiaṃ
saṃkantāhara-rāaṃ thoa-surā-saṃṭhiuppaladdha-tthaïaṃ
casaaṃ kāmiṇi-mukkaṃ kilinta-vaüla-taṇuo ṇa muñcaï gandho
pasiḍhila-kesa-kalāo uvvattia-mehalāvaruddha-ṇiambo
chāā-lagga-parimalo piaama-mukka-taṇuo vilāsiṇi-sattho
duṇṇimia-vāma-calaṇaṃ valanta-pīṇoru-visama-pāuddhāraṃ
dukkheṇa saṃṭhavijjaï pia-hutta-ṇiatta-patthiaṃ juvaīhiṃ
saṃkhohia-kamala-saro saṃjhāava-amba-dhāu-kaddamia-muho
ṭhāṇa-pphiḍio vva gao rattiṃ bhamiūṇa paḍiṇiatto diaso
aruṇa-paḍivohiāe abbhutthantīa āaaṃ va diṇaaraṃ
sāhenti vihaḍiāiṃ ṇimiaṃ kamalāi diasa-lacchīa paaṃ
ekkekkama-vocchiṇṇaṃ paosa-vīsattha-vihaḍiaṃ uahi-jale
jaṇaṇiṃ va canda-paḍimaṃ alliaï vihāa-kāaraṃ saṅkha-ulaṃ
hoi kamalāarāṇaṃ samūsasantāṇa cira-ṇirohekkamuho
saṃcālia-mahu-mahuro mārua-bhiṇṇo vi maṃsalo ccia gandho
100
jaṃ cia kāmiṇi-satthaṃ āucchantāṇa mukka-bāha-tthavaaṃ
rakkhasa-bhaḍāṇa taṃ cia jāaṃ ṇippacchimovaūhaṇa-sokkhaṃ
aha samarantaria-suho dahamuha-vera-paḍimuñcaṇāaa-diaho
laddhāmarisāvasaro aladdha-ṇiddo vi rāhao paḍiuddho
sīā-vioa-dukkhaṃ visahantassa caü-jāma-mettantariaṃ
dīho a gao kālo ṇa samā ekkā a sā ṇisā rahuvaïṇo
ummillanti ccia se ṇiddā-sesoṇaacchi-vatta-kkhaliā
garuolaïa-raṇa-bhare diṭṭhī diṭṭha-samare dhaṇummi ṇisaṇṇā
muaï a kilinta-kusumaṃ avahovāsa-maliovahāṇaddhantaṃ
saï-pariattaṇa-visamaṃ hiaāvea-pisuṇaṃ silā-saaṇīaṃ
juggaaṃ
to sela-sāra-garuaṃ aïrā-honta-daïā-samāgama-pisuṇaṃ
ahiṇandiūṇa suiraṃ phuramāṇabbhahia-pīvaraṃ vāma-bhuaṃ
khaṇa-saṃmāṇia-dhammo dhaṇu-kaḍḍhaṇa-magga-moia-pariṭṭhiviaṃ
bandhaï malia-visajjia-tamāla-saaṇa-surahiṃ jaḍā-pabbhāraṃ
juggaaṃ
dāūṇa galia-bāhaṃ cira-dhariāūramāṇa-rosāambaṃ
diṭṭhiṃ laṅkāhimuhiṃ samattha-ṇivvaḍia-tāraā-duppecchaṃ
geṇhaï gahia-tthāmaṃ sīā-suṇṇaïa-saaṇa-magga-ṭṭhaviaṃ
bahuso virahukkaṇṭhia-ṇimia-muhoruṇṇa-maïa-koḍiṃ cāvaṃ
to taṃ mahi-ala-ṇiviaṃ vāma-karāveḍha-ṇiṭṭhura-pariggahiaṃ
dāhiṇa-hattheṇa kaaṃ valanta-deha-bhara-ṇāmiaṃ sajjīaṃ
kāūṇa sasia-manthara-garua-siro-ampa-tajjiaṃ paḍivakkhaṃ
calio calanta-pavvaa-vilaïa-dhaṇu-metta-sāhaṇo rahuṇāho
101
caliaṃ ca tulia-pavvaa-milanta-sihara-ṇaha-ṇimmiekka-mahiharaṃ
aṇurūa-bhua-pariṭṭhia-viḍava-muṇijjanta-pāavaṃ kaï-seṇṇaṃ
saṃṇajjhanti kuurisā saṃṇāha-bhareṇa kiṃ karenti samatthā
ṇiaa-balaṃ cia kavaaṃ kaīṇa appaḍihaā bhuā a paharaṇaṃ
ṇāa-ṇisāara-sāraṃ māā-ṇikkalusa-jujjha-gaï-pabbuddhaṃ
agga-kkhandhammi kaaṃ laṅkā-magga-ṇiuṇaṃ vihīsaṇa-seṇṇaṃ
samara-turiassa-sukaaṃ kaha mottavvaṃ ti dūmio suggīvo
gahiāuhammi rāme soaï a vihīsaṇo ṇisāara-vaṃsaṃ
apphālie dhaṇummi a khohia-giri-vihua-sāare rahuvaïṇā
kampia-ghara-pāārā aṅga-kkhivaṇa-visamaṃ va vevaï laṅkā
jhīṇa-pulaāiaṅgī aüvva-harisa-miliāṇaṇā jaṇaa-suā
soūṇa samāsatthā paḍhamullāvaṃ va rāhavassa dhaṇu-ravaṃ
mucchāvia-juvaï-jaṇo rakkhasa-vaï-hiaa-mahiharāsaṇi-ghāo
vāmohei puri-aṇaṃ sīā-kaṇṇa-suhao pavaṃga-kalaalo
kaï-vara-rahasuddhāia-dhua-samaa-pahāvioahi-samakkanto
salila-bharenta-dari-muho rasaï pasammanta-paḍiravaṃ dharaṇiharo
ṇijjia-sesa-kalaalo paḍhamapphālia-rasanta-dhaṇu-ṇigghoso
sāmarisa-vimbhiāṇaṇa-dahavaaṇāaṇṇio cireṇa pasanto
tāva a rakkhasa-ṇāho pāārantaria-kaḍaïaṃ kaï-seṇṇaṃ
raṇa-mahiaṃ agaṇento ṇiae ṇiddā-parikkhaammi viuddho
102
vahaï vivalāa-ṇiddaṃ biiovāsa-pariattaṇāvaddha-suhaṃ
visama-sua-maṅgala-ravaṃ ohīanta-paalāiaṃ dahavaaṇo
to mahu-maa-muccantāmasiṇohīranta-lohiacchi-ṇihāaṃ
dhaṇu-saddāmarisa-haaṃ ṇiddā-sesaṃ dasāṇaṇassa vialiaṃ
tuṅga-maṇi-toraṇāi va ekkakkama-laṅghiaṅguli-karālāiṃ
uddhaṃ bhua-jualāiṃ muaï valeūṇa ṇiaa-saaṇucchaṅge
aha bhaa-calierāvaṇa-bhajjanta-kkhambha-diṇṇa-sura-saṃkhohaṃ
āhammiuṃ paattaṃ raṇa-saṃṇāha-pisuṇaṃ dasāṇaṇa-tūraṃ
raṇa-saṇṇā-paḍiuddhā gahia-jahāsaṇṇa-paharaṇā raaṇiarā
mīlanta-kaṇṭha-laggaṃ thoaṃ ghettūṇa ṇiggaā juvaï-jaṇaṃ
āucchamāṇa-gahiā suammi atthekka-samara-saṇṇā-vaḍahe
juaï-muhāhi piāṇaṃ ṇenti amukka-siḍhila-ṭṭhiā aharoṭṭhā
piaama-kaṇṭholaïaṃ juaīṇa suammi samara-saṃṇāha-rave
īsi-ṇihaṃ ṇavara bhaaṃ suraa-kkheeṇa galaï bāhā-jualaṃ
sua-saṇṇā-rava-turiā paḍivaṇṇāuha-vihattha-valia-kara-alā
uvvellanti ṇisiarā vaccha-valanta-tthaṇaṃ piāveḍha-suhaṃ
rumbhantīṇa piaame akkaa-uvve vi paṇaa-bhaṅgammi kae
juaīṇa cira-parūḍho bhaa-hitthammi hiae ṇa laggaï māṇo
jaha jaha piāi rubbhaï saṃbhāvia-sāmiāvamāṇabbhahiaṃ
taha taha bhaïssa vaḍḍhaï saṃmāṇia-macchareṇa samarucchāho
103
daïā-karehi dhariā khaliā paṇaeṇa pemma-rāeṇa hiā
māṇeṇa vavaṭṭhaviā raṇa-parioseṇa ṇiggaā raaṇiarā
sura-samarucca-cchandā kaï-samasīsa-lahuāiammi raṇa-bhare
lajjanti a saṃṇahiuṃ ṇa a visahanti pasaraṃ parassa ṇisiarā
vaṇa-vivaresu karālaṃ vaṇa-veḍhesu muhalaṃ khalantaddhantaṃ
hoi ura-tthala-visamaṃ puṭṭhi-ṇirāa-ṭṭhiaṃ mahoara-kavaaṃ
sura-samara-diṭṭha-sāro rakkhasa-ṇāhassa jaṅgamo pāāro
sara-mokkhesu suhattho saṃṇajjhaï harisio kameṇa pahattho
tisirassa samukkhitto bahu-kaṇṭhantara-karālio saṃṇāho
siḍhilaṃ cia osario ekkamuhukkhitta-hattha-taṇuammi ure
diṇṇa-mahi-ampa-garuaṃ saṃcālente mahoare appāṇaṃ
vaccha-tthala-puñjaïo osaraï bhareṇa appaṇo saṃṇāho
ṇīsarierāvaṇa-danta-musala-dīsanta-masiṇa-ṇihasa-cchāaṃ
kavaaṃ majjha-karālaṃ uttambhijjaï ura-tthale indaïṇo
aïkāassa vi kavae cireṇa ūrūsu ṭhia-palambosāre
deha-ppahā-vimukkaṃ jāaṃ vocchiṇṇa-kasaṇa-mihiaṃ va ṇahaṃ
samara-turio visūraï ura-tthaluvvatta-dāviaṃsovāsaṃ
āvandhiūṇa kavaaṃ vajja-muha-cchiṇṇa-bandhaṇaṃ dhummakkho
roseṇa cira-parūḍhe phuḍie asaṇippahassa vaṇa-saṃghāe
kavaa-vivarehi galiaṃ suiraṃ uppāa-jalaharassa va ruhiraṃ
ukkhippanta-ṇirāā amarisa-vea-valie ṇiumbhassa ure
phuḍa-dāvia-sīmantā vialia-loha-valaā visaṭṭaï māḍhī
104
sura-paharaṇa-ghāa-sahaṃ suo vi suparicchaaṃ ṇivandhaï kavaaṃ
samuha-ṭṭhiaṃ ṇa āṇaï purao duvvāra-rāma-sara-dujjāaṃ
turiāucchia-kāmiṇi-valanta-dhaṇiovaūhaṇāhiṇṇāṇaṃ
thaṇa-parimalaṃ daanto ṇīa ccia sāraṇo ṇa bandhaï kavaaṃ
juttā kumbhassa rahe māā-baddha-muhalandhaāra-dhaa-vaḍe
sura-ruhira-daṭṭha-kesara-guppanta-bhuaṃga-paggahā kesariṇo
ṇimmāei amarisaṃ paḍihatthei garuaṃ pi sāmia-sukaaṃ
vihuṇaï parāhimāṇaṃ ṇimio muṭṭhimmi maṇḍalaggassa karo
saṃṇajjhanti samatthā ṇa sahijjaï kalaalo visūraï hiaaṃ
viraei sura-vahu-jaṇo vimāṇa-toraṇa-gaāgao ṇevacchaṃ
ia jā samara-saaṇho saṃṇajjhaï harisio ṇisāara-loo
tā rahuvaï-dīsantaṃ allīṇaṃ cia samantao kaï-seṇṇaṃ
bhaggārāma-violaṃ daliujjāṇa-bhavaṇovaṇiggama-lahuiṃ
ovagganti pavaṃgā sohā-viṇiaṃsaṇaṃ ṇisāara-ṇaariṃ
aṅkāaa-raaṇiaraṃ dhīrāanta-pavaāhiva-dharijjantaṃ
rasaï visamāaa-paaṃ rosuddhāia-pariṭṭhiaṃ pavaa-balaṃ
rahasallianta-gavvia-kaï-seṇṇa-cchanda-ṇaha-alallīṇa-suraṃ
bandittaṇa-daṭṭhavvaṃ pecchaï sura-vahu-jaṇo ṇisāara-ṇaariṃ
raṇa-rahasa-patthiāṇaṃ uru-vea-visaṭṭa-sela-sihara-kkhaliā
pavaāṇa paḍhama-bhaggā paḍanti samaïñchiāṇa maggeṇa dumā
ṇaha-ala-samuṭṭhiehiṃ pāārantaria-dhaa-vaḍehi pavaṃgā
sūenti guḍia-vāraṇa-raïa-ghaḍā-bandha-saṃṭhie raaṇiare
105
bhamaï pavaṇāṇusārī pavaa-balassa khaliuṭṭhia-paücchalio
duma-bhaṅga-sadda-visamo mahi-ṇīharia-garuo samullavaṇa-rao
ṇiddalia-maṇi-aḍāṇaṃ denti jahāsaṇṇa-vivara-palhatthāṇaṃ
vihaḍia-suvela-lambia-disā-valantojjharattaṇaṃ phaḍihāṇaṃ
je cira-āla-parūḍhā samarāiñchia-mahinda-paa-ṇikkhevā
te ṇavara gourantara-vihaḍaṇa-caḍulehi vāṇarehi vihaḍiā
jāā ṇisāara-purī pāārabbhantarāvasesa-dhaa-vaḍā
khaṇa-vāṇara-saṃvellia-phalihā-vijjhavia-rakkhasenda-paāvā
viaḍa-giri-ūḍa-saṃṇiha-ṇirantarāsaṇṇa-vāṇara-parikkhittā
jāā pāārohaa-majjha-vvūḍha-phaḍiha vva rakkhasa-ṇaarī
to taṃ valanta-viaḍaṃ vāṇara-seṇṇaṃ vihatta-dārāhoaṃ
jāaṃ ṇivaha-ṇirantara-laṅkā-pāāra-ghaḍia-maṇḍali-bandhaṃ
biioahi-gambhīre phalihāvattammi biia-baddha-giri-vahā
āḍhattā laṅgheuṃ biia-suvelaṃ va vāṇarā pāāraṃ
ṇavari a mukka-kalaalaṃ vāṇara-tuliammi dahamuhāhiṭṭhāṇe
caliaṃ raaṇiara-balaṃ khaaggi-vihue vva mahi-ale uahi-jalaṃ
ārūḍho ṇīi rahaṃ āsaṇṇa-gaïnda-laṅghaṇa-valantehiṃ
sarahehi samara-tulio juttaṃ jua-bhagga-kesarehi ṇiumbho
kaha vi paḍivaddha-kavao samarāsaṅghia-samattha-vāṇara-loo
ṇīi dhaṇu-koḍi-tāḍaṇa-tūravia-turaṃgamo raheṇa paaṅgho
caḍula-vaḍāā-ṇivaho kañcaṇa-ghara-bhitti-viaḍa-kūvara-bandho
indaïṇo vi pasario ekkuddeso vva rakkhasa-urīa raho
106
khaṇa-pariatta-maïndā khaṇa-lakkhia-kuñjarā khaṇantara-mahisā
tassa khaṇa-metta-mehā rahaṃ vahanti khaṇa-pavvaā a turaṃgā
avisajjia-ṇikkante atthāṇa-kkhoha-halahaluṭṭhia-muhale
dahavaaṇassa suhāvaï āṇā-bhaṅgo vi takkhaṇaṃ ṇiaa-bale
guḍia-guḍijjanta-bhaḍaṃ sohaï raṇa-turia-jutta-jujjanta-rahaṃ
ghaḍia-ghaḍenta-gaa-ghaḍaṃ calia-calanta-turaaṃ ṇisāara-seṇṇaṃ
hatthi-gaa-varia-rāmaṃ raha-gaa-saccavia-pavaa-vaï-somettiṃ
āsa-gaa-varia-haṇumaṃ bhūmī-gaa-varia-kaï-balaṃ ṇīi balaṃ
raha-saṃghaṭṭa-kkhaliaṃ goura-muha-puñjaïjjamāṇa-gaa-ghaḍaṃ
bhavaṇantara-guppantaṃ aghaḍentekkamuha-ṇiggamaṃ valaï balaṃ
dukkheṇa gourāiṃ valanta-jua-koḍi-vihaḍia-kavāḍāiṃ
bolanti rakkhasa-rahā taṃsoṇāmia-dhaāhaovari-taḍimā
ṇisuḍhia-disā-gaïndaṃ bhagga-bhuaṃga-pphaṇaṃ dalia-pāālaṃ
garuaṃ pi rakkhasāṇaṃ aïrā-honta-lahuaṃ bharaṃ sahaï mahī
agga-kkhandhāvaḍiaṃ majjhe dāra-muha-ruddha-puñjia-pihulaṃ
ūsāsia-sāhi-muhaṃ kūlābharia-bhavaṇaṅgaṇaṃ ṇīi balaṃ
ia dāra-kaa-tthambhaṃ ṇīi vihiṇṇa-viaḍaṃ ṇisāara-seṇṇaṃ
ekkamuha-dari-viṇiggaa-sama-tthaluttāṇa-patthia-ṇaï-cchāaṃ
jāāi taṃ muhuttaṃ puṇṇa-jjhīṇa-sariā-puliṇa-sohāiṃ
rakkhasa-gharaṅgaṇāiṃ gaa-samarāhimuha-joha-païrikkāiṃ
laṅkā-veḍhaṇa-turio āloia-dāra-ṇinta-rakkhasa-loo
rasiūṇa pavaa-ṇivaho khara-pavaṇāiddha-vaṇa-dao vva pacalio
107
paharujjua-pāikkaṃ parivaḍḍhaï pakkha-pasariāsārohaṃ
mukkaṅkusa-māaṅgaṃ siḍhilia-raha-paggahaṃ ṇisāara-seṇṇaṃ
to ekkāaa-veaṃ ekkakkama-diṇṇa-mahi-alabbhahia-paaṃ
ṭhāi aṇohīṇa-bhaḍaṃ taha parimaṇḍala-pahāviaṃ kaï-seṇṇaṃ
patthanti jāa-rosā patthijjanti a mahaggha-raṇa-soḍīrā
ṇihaṇanti ṇihammanti a aṇurāeṇa ṇavaraṃ ṇa bhajjanti bhaḍā
ia siri-pavaraseṇa-viraïe dahamuhavahe mahākavve bāraho āsāsao