शालूक आदि कंदशाकगुण ।

शालूकोरुकशेरुकोत्पलगणः प्रस्पष्टनालीविदा--।
र्यादीनि श्वविपाककालगुरुकाण्येतानि शीतान्यपि ॥
श्लेष्मोद्रेककराणि साधुमधुराण्युद्रिक्तपित्तासृजि ।
प्रस्तुत्यानि बहिर्विसृष्टमलमूत्राण्युक्तशुक्राणिच ॥ २८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.