अरण्यालु आदि कंदशाक गुण ।

आरण्यालुवराटिकामुरटिका भूशर्करामाणकी ।
बिंदुव्याप्तसुकुण्डलीनमलिकाप्यार्शोऽनिलघ्न्यम्लिका ॥
श्वेताम्ली मुशली वराहकणिकाभूहस्तिकर्ण्यादयो ।
मृष्टाः पुष्टिकरा विषप्रशमना वातामयेभ्यो हिताः ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

61