वंशाग्र आदि अंकुरशाकगुण ।

वंशाग्राणि शतावरीशशशिरावेत्राग्रवज्रीलता ।
शेवालीवरकाकनाससहिताः मार्द्यंकुराः सर्वदा ॥
शीताः श्लेष्मकरातिवृष्यगुरुकाः पित्तप्रशांतिप्रदाः ।
रक्तोष्मापहरा बहिर्गतमलाः किंचिन्मरुत्कोपनाः ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.