शार्ङेष्टादि शाकगुण

शांर्ङिष्टा सपटोलपानिकचरी काकादिमाचीलता ।
मण्डूक्या सह सप्तलाद्रवणिका छिन्नोद्भवा पुत्रिणी ।
निंबाद्यः सकिराततिक्तझरसी श्वेतापुनर्भूस्सदा ।
पित्तश्लेष्महराः क्रिमिप्रशमनास्त्वग्दोषनिर्मूलनाः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

62