शिग्रु+आदिपुष्पशाकोंके गुण ।

शिग्व्रारग्वधशेलुशाल्मलिशमीशालूकसत्तिंत्रिणी ।
कन्यागस्त्यसणप्रतीतवरणारिष्टादिपुष्पाण्यपि ।
वातश्लेष्मकराणि पित्तरुधिरे शांतिप्रदान्यादरात् ।
कुक्षौ ये क्रिमयो भवंति नितरां तान् पातयंति स्फुटं ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

19 63
  1. वग्वाषाटमधुस्रवाटितरलीकावंसती सण्णिगुडा । इति पाठातंरं ॥