पंचलवणगिण का गुण

कुक्कुठ्या समसूरपत्रलवणी युग्ममर्णी राष्ट्रिका ।
पंचैते लवणीगणा जलनिधेस्तीरं सदा संश्रिताः ।
वातध्नाः कफपित्तरक्तजननाश्शोषावहा दुर्जरा ।
अश्मर्यादिविभेदनाः पटुतरा मूत्राभिषंगे हिताः ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.