पंचवल्ली गुण

तिक्ता बिंबलताच या कटुकिका मार्जारपाती पटो-
लात्यंतोत्तमकारवेल्लिसहिता पंचैव वल्य स्मृताः ॥
पित्तघ्नाः कफनाशनाः क्रिमिहराः कुष्ठे हिता वातलाः
कासश्वासविषज्वरप्रशमना रक्ते च पथ्यास्सदा ॥ ३८ ॥
64

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.