गृध्रादिवृक्षज फलशाकगुण ।

गृध्रापाटलपाटलीद्रुमफलान्यारेवतीनेत्रयोः ।
कर्कोठ्यामुशलीफलं वरणकं पिण्डीतकस्यापि च ॥
रूक्षस्वादुहिमानि पित्तकफनिर्णाशानि पाके गुरू--।
ण्येतान्याश्वनिलावहान्यतितरां शीघ्रं विषघ्नानि च ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.