आकाशगुणयुक्त भूमि एवं वहा का जलस्वरूप ।

समतलमृदुभागाश्वभ्रमत्यंबुदाभा ।
विरलसरलसज्जप्रांशुवृक्षाभिरामा ॥
वियदमलगुणाढ्या भूरिहाप्यंबुसर्वं ।
व्यपगतरसवर्णोपेतमेतत्प्रधानम् ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.