मण्ड गुण ।

कफकरमतिवृष्यं पुष्टिकृन्मृष्टमेतत् ।
पवनरुधिरपित्तोन्मूलनं निर्मलंच ॥
बहलगुरुतराख्यं बल्यमत्यंतपथ्यं ।
क्रिमिजननविषघ्नं मण्डमाहुर्मुनींद्राः ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

22 74
  1. कहा भी है--मण्डश्चतुर्दशगुणे सिद्धस्तोये त्वसिवथकः ।