मुद्गयूष सेवन करने योग्य मनुष्य.

व्यपहृतमलदोषा ये व्रणक्षीणगात्रा ।
अधिकतर तृषार्ता ये च घर्मप्रतप्ताः ॥
ज्वलनमुखविदग्धा येऽतिसाराभिभूताः ।
श्रमयुतमनुजास्ते मुद्गयूषस्य योग्याः ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.