घृतगुण ।

वीर्याधिकं शीतगुणं विपाकि ।
स्वादुत्रिदोषघ्नरसायनं च ॥
तेजो बलायुश्च करोति मेध्यं ।
चक्षुष्यमेतघ तमाहुरार्याः ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.