ब्राम्ह्यादि रसायन ।

ब्राह्मीं मंडूकपर्णीमधिकतरवचाशर्कराक्षीरसर्पि--।
मिंश्रां संख्याक्रमेण प्रतिदिनममलस्सेवमानो मनुष्यः ॥
रोगान्सर्वान्निहंति प्रकटतरबलो रूपलावण्ययुक्तो ।
जीवेत्संवत्सराणां शतमिह सकलग्रंथतत्वार्थवेदी ॥ ५४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.