तैलघृताभ्यंग गुण ।

तैलाम्यंगश्लेष्मवातप्रणाशी ।
पित्तं रक्तं नाशयेद्वा घृतस्य ॥
देहं सर्वं तर्पयेद्रोमकूपै--
र्वैवर्ण्यादिख्यातरोगापकर्षी ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.