अभ्यंगकेलिये अयोग्य व्यक्ति ।

मूर्च्छाक्रांतोऽजीर्णभक्तः पिपासी ।
पानाक्रांतो रेचकी क्षीणगात्रः ॥
तं चाभ्यंगं वर्जयेत्सर्वकालं ।
सद्योगर्भे दाहयुक्तज्वरे वा ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.