उद्वर्तन गुण

त्वग्वैवर्ण्ये श्लेष्ममेदोविकारे ।
कण्डूप्राये गात्रकार्श्यस्वरूपे ।
वाताक्रांते पित्तरक्तातुरेऽस्मिन् ।
कार्यं तत्रोद्वर्तनं सर्वदैव ॥ १० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

86