स्नान के लिये अयोग्य व्यक्ति ।

स्नानं वर्ज्यं छर्दिते कर्णशूले--।
चाध्मानाजीर्णाक्षिरोगेषु सम्यक् ॥
सद्योजाते पीनसे चातिसारे ।
भुक्ते साक्षात्सज्वरे वा मनुष्ये ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

87