मैथुनसेवनकाल ।

शीते काले नित्यमेकैकवारं ।
यायात्स्वस्थो ग्राम्यधर्मोपयोगम् ॥
ज्ञात्वा शक्तिं चोष्णकाले कदाचित् ।
पक्षादर्धात्सप्तष पंचरात्रात् ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.