मैथुन के लिये अयोग्य व्याक्ति ।

क्षुत्तष्णार्तो मूत्रविट्शुक्रवेगी ।
दूराध्वन्यो य क्षतोत्पीडितांगः ॥
रेतःक्षीणो दुर्बलश्च ज्वरार्तः ।
प्रत्यूषे संवर्जयेत्तं व्यवायम् ॥ १९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.