निद्राकी आवश्यकता ।

रात्रौ निद्रालुः स्यान्मनुष्यः सुखार्थी ।
निद्रा सर्वेषां नित्यमारोग्यहेतुः ॥
निद्राभंगे स्यात्सर्वदोषप्रकोपो ।
वर्ज्या निद्रा स्यात्सर्वदैवाप्यमोघम् ॥ २४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.