हितमितभाषण ।

एवं सद्वत्तैस्सज्जनं दुर्जनं वा ।
जन्माचारांतर्गतानिष्टवाक्यैः ॥
रागद्वेषात्यंतमोहैर्निमित्तैः ।
नैव ब्रूयात्स्वस्य संपत्सुखार्थी ॥ २६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

91