शैलाद्यारोहण निषेध

शैलान्वृक्षान्दुष्टवाजीद्विपेंद्रा--।
न्नारोहेद्वा ग्राहनक्राकुर्लोर्मिः ॥
तीव्रस्रोतो वाहिनी वारिधीन्वा ।
गाहेत्तान्यत्पल्वलस्थं न तोयं ॥ २७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.