कामोद्दीपन करनेबाली स्त्री ।

या लावण्योपेतगात्रानुकूला ।
भूषावेषोद्भासि सद्यौवना च ॥
मध्ये क्षामोत्तुंगपीनस्तनीया ।
सुश्रोणी सा वृष्यहेतुर्नराणाम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.