वृष्य रक्ताश्वत्थादियोग ।

रक्ताश्वत्थत्वग्विपक्वं पयो वा ।
यष्टीचूर्णोन्मिश्रितं शर्कराढ्यं ॥
पीत्वा सद्यस्सप्तवारान्व्रजेद्वा ।
निर्वीर्योपि प्रत्यहं कामतप्तः ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

94