वृष्य विडंग व यष्टिचूर्ण ।

वैडंगं वा चूर्णमत्यंतसूक्ष्मं ।
तद्वद्यष्टीशर्कराचूर्णयुक्तम् ॥
नित्यं प्रातस्सेवमानो मनुष्य--।
श्शीतं तोयं चानुपानं दधानः ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.