रसायनके अनुपान ।

तेषामेव क्वाथसंयुक्तमेत--
द्भल्लातक्या वा गुडूच्यास्तथैव ॥
द्राक्षाक्वाथेनाथवा त्रैफलेन ।
प्रायेणैते भेषजस्योपयोग्याः ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.