कृच्छ्रसाध्य, सुसाध्य के लक्षण ।

महाप्रयत्नान्महतःप्रबंधा--।
न्महाप्रयोगैरिहकृच्छ्रसाध्याः ॥
अल्पप्रयत्नादपिचाल्पकाला--।
दल्पौषधैस्साधुतरैस्सुसाध्यम् ॥ ६० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.